Agathe til Jens - Ravnholt 13 September 1875.
Afskrevet af Poul Ebbekær, Haslev.Tilbage til Amerika Brevene.

Ravnholdt den 13 Septr 1875

Hjærtenskjære Ven!
Tusind Tak for Dit kjærlige Brev, det glædede mig overordentlig, jeg modtog det i Lørdags Middag (den 11te) jeg vilde ikke den Dag gaa ind til Posten, for nu var jeg bleven saa tidt skuffet at jeg ikke vilde det den Dag, men til min overraskelse kom min Fader med et, jeg begyndte at vente den 2den September da var det min Faders Fødselsdag, og da var hele Familien samlet her, deri blandt Din Moder og Søskende og Niels Tomsens og saa troede jeg Du og lod høre fra Dig paa en Maade, Personlig turde jeg jo ikke vente Dig, den ene Dag gik og den anden kom men hvad der ikke kom det var Brev fra Dig, jeg havde ikke troet at Brevene var saa længe paa Vejen, min var det jo i 4re Uger, Din kun i 3 og jeg havde regnet efter 18 Dage, men Det var jo derfor ikke desmindre kjærkommen, jeg blev ganske overveldet af glæde for jeg havde slet ikke forrestillet mig Din Lykke saa stor
over den Ting, før vi var kommen sammen og kunde væksle Ord, men vi maa jo huske paa at det er ikke Menneskeværk hværken at sammenbinde Hjærter eller bringe Lykke, nej det kommer fra ham fra hvem alle gode Gaver kommer, lad os altid huske det kjære Jens at give Gud Æren for det alt sammen og bede ham om at velsigne den Pagt vi har indgaaet med hinanden, kun da kan vi vente en varig Lykke og et godt Udfald, ja Du har ret naar Du skriver at kunde vi kun rigtig takke vor Gud og kjære Fader for alt, da var Verden ikke længere en Ørken men et Parradis, det gaaer kun smaat med mig, skjønt jeg føler godt at er der nogen der har for Alvor Aarsag til at takke ham saa er det nok mig, og det er mit Haab at Du kan hjælpe mig dermed mit hele Levetid igjennem, da jeg nok troer Du har mere let derved, det er vel og saadan at enhver Gud sætter ene, han selv er mere nær, det tænkte jeg paa den 8tende September da var det jo gamle Grundtvigs Fødselsdag, da var vi til Vennemøde i Dons Mølle, i aar blev det holdt mange Steder i Landet, da det viste sig sidste Aar at halvdelen ikke kunde faa Plads i Odense

Lodret:
det naar det ligge kan glide igjennem Ringen (?) uden at bøjes
der var omtrent 3000 Mennesker den Dag i Dons Møllers smukke Haver der hørte vi mange gode Ord og jeg syntes jeg følte mig saa løftet og glad og da tænkte jeg paa Dig der ikke kunde være med, hvorfor Du dog skude (skulde?) gaa tabt af det, men saa randt de Ord mig i hu som jeg alt har skrevet ”Enhver Gud sætter ene, han selv er mere nær,” og jeg tænkte og paa at det var da godt at det ikke var omvendt at Du for eksempel havde været her hjemme men ingen Lyst havt til at høre sligt. Vi var i Ferup om Natten og næste Dag i Alminde Kirke hvor Pastor Vagner holdt Altergang og Letti fra Middelfart prædikede, Simon, Kjærstine og mig var til Alters, Forrige Søndag havde vi Høstprædiken her, da holt Kapellanen en god prædiken han sagde blandt andet noget som falt ved mig, at vi skulde vogte os nøje for Bekymringernerne at de ikke skulde faa raaderum hos os derved nedsatte vi vores Fader og Skaber som om han ikke havde Magt og Kjerlighed til at sørge for sine Skabninger, men naar Bekymringerne ligefuldt vilde gjæste os, saa gjorde os saa godt at synge en Sang som denne ”Lille Guds Barn hvad skader dig” og at sige ”jeg troer paa Gud Fader almægtigste”!
Den Dag Din Familie var her talte vi første gang om vores Forbindelse det lod til de var glade ved det, Din Søster Grete ikke mindst hun havde mange Planer hun syntes ogsaa vi skulde have Ringer paa, det synes Simon ogsaa at naar vi var fuldkommen paa det rene dermed saa var det mest bekvem baade for os selv og andre, og da der nu var saamange der viste det saa skulde det snart komme omkring alligevel, jeg havde jo før tænkt at Du kom vel snart hjem og saa kunde det jo naaes til den Tid, men da det nok seer tvilsomt ud saa er det vel og det beste som du skrive, men jeg synes rigtignok ikke om hver at kjøbe sin egen, og saa vidste den ene jo slet ikke naar den anden fik sin paa, min Plan er nu den at jeg vil sende en Maal med efter min Finger og saa næste Brev jeg skrive sender jeg en Ring med til Dig, jeg tænker nok jeg kan træffe Størrelsen ellers er den vil til at faa gjort mindre eller større som den skal, og saa tage den paa Den Dag det er 3 aar siden vi første Gang

Lodret:
Der var en Sten paa den Ring som jeg prøvede paa at komme i Brevet og den vilde derfor fylde for meget, nu lægger jeg saa det stykke Papir i hvis det nu ikke gaaer op i Limningen saa passer
saaes, var det ikke den 7de eller den 8tende November?, det husker Du vist bedre, naar jeg kommer til Hjarup faaer vi det nok regnet ud, ellers hvis Du kan huske det skriver Du det vel, hvis det var den 7de saa var det jo Aarsdagen efter Simon og Kjerstine fik deres paa, der staaer rigtignok den 9 Oktober i Ringen da det jo var den dag de lovede hinanden Troskab, jeg vilde helst have dit fulde Navn nemlig (”Jens Straarup, 1875”) Dato kan vi jo ikke godt have da der er jo ingen der særlig kan gjøre Krav derpaa, nu stoler jeg paa at du gaaer ind paa mit Forslag det vil sige hvis Du ikke kommer hjem i Efteraaret, gjør Du derimod det, er det jo ikke værd, jeg ved ikke hvad jeg skal raade Dig, jeg spurte min Fader ad hvad han syntes jeg skulde skrive saa sagde han at han syntes Du skulde komme Hjem, det vilde jo da sige hvis Du ikke skulde tabe alt for meget derved, men det kunde Du jo best selv indse Thi for en lille Tab var det ikke værd at blive, da

Lodret:
Til Slutning en kjærlig Hilsen fra mine nærmeste men først og sidst fra Din Fæstemø Agathe Simonsen
der maaske gik ligesaameget tabt for Dig ved at blive borte, for nu skal jeg fortælle Dig hvad jeg længe har vist men ikke før har villet skrive, men nu sagde Fader at jeg godt kunde skrive det som det var, nemlig at Gaarden ”Skødeberg” har været tiltænkt os to lige siden den kom i Faders Tanker, det vil sige af ham, men du ved jo nok Simon har halv part og hvad hans Tanker er faaer jeg lade være usagt da jeg ikke kjender Dem, Skødeberg kostede 20.200 Rdl og nu er den gaaet op i de 25000 da de har jo kostet meget paa den, men de har jo let ved at faa over de 30000 for den men Fader vil ikke holde den tilfals (til fals?) jeg har jo ment at den var for stor, men det er regnet ud saa det kan gaa, da der er gode Pengevilkaar jeg kan nu ikke huske det, jeg tænker Fader snart selv skriver derom han siger hvem der vil kan magelig slaa igjennem der, jeg veed nu at Fader er godt kjendt med Hedegaardene da det er den 3die af den slags han er

Lodret:
faa den saadan saa hellere mindre som større, men allerhelst vilde jeg ønske at se Dig først, men at bie og lide, siller (volder?) jo mangen kvide
I færd med. Simons Gaard var kun den sorte Lyng da Fader kom til Ravnholdt og ligesaa den Gaard i Kragelund, den 3die af den Slags er jo langt den største(?) da der er 736 Tdr Land, saa der kan Du faa noget at bruge Maskiner til som jeg antager Du har en medfødt Lyst til, ja Lysten er det jo der skal drive Værket hvis den mangler kan det kun lidt hjælpe, men har du den saa gaar det nok, det der mest har holdt folk fra den før er dels ukjendskab til den og dels det at de ikke vilde bo paa saa øde en Egn, det synes jeg nu ikke jeg bryder mig stort om, naar man ellers har et lykkeligt Familieliv, de arbejder rask i Sommer paa en ny Landevej fra Lunderskov som gaaer tæt derud til, den gaaer her igjennem Byen. Jeg har jo alt boet der i otte Maaneder og naar jeg fraregner de dagligdags Bryderier med M. V. saa yndede jeg det rigtiggodt derude, det er slet ikke saa øde som det synes ved første Øjekast, jeg synes nu det kommer mig for at vi skal boe der, vi kan maaske og der mere end andre Steder komme til at gjøre Gavn for vore Medmennesker, og jeg haaber at vi skal

Lodret:
Jeg kunde ingen rigtig Maal faa taget saa sender jeg dig nu denne Ring, den er fuldkommen stor, saa hvis du ikke kan
faa at finde at der er ”Guld under Gyvelrod” baade paa Hjærtebunden og Jordbunden, det er nu alt sammen en ganske frivillig Sag for Dig, men nu forstaaer Du mig vel saa naar jeg skriver at jeg er bange Du taber mere ved at blive borte end Du vinder ved at blive der, vi har ingen Forvalter lejet til næste Aar, Avlskarlen skal gjøre det ud til Vinter, og syntes vi jo ”Kommer Tid, kommer Raad” Fader er jo meget af Tiden derude. Jeg troede jo at Du kunde ligesaa godt have afleveret det halve af Din Forpagtning som det andet halve, uden Du behøvede at have Aution (Auktion?) men det forstaaer jeg mig ikke paa saa Du maa jo selv vide hvordan du best kan jeg kan ikke love Dig at rejse derover til Dig da jeg ved at jeg er slem til at længes, og eftersom Tiden bliver ringere i Amerika og bedre i Danmark, kan Forskjellen vel ikke længere være saa stor, her er i det mindste en udmærket Tid i aar vi har havt en rigtig god Høst og alle Landmandsprodukterne stiger, saa det er en gylden Tid for Landmænd. Søndagen den 29 August var jeg tiligmed flere i Esbjerg vi var ovre paa Fanø der nede syntes jeg ikke saa godt om det som jeg havde før troet, der troer jeg ikke vi skal boe

Lodret:
Her sender jeg Dig saa mit Potræt det er ingen nye da det er fra sidste Aar engang i November Maaned, jeg har rig tig nok faaet et andet, men det er ikke bedre