Agathe til Jens - Skødeberg 3 November 1875
Afskrevet af Poul Ebbekær, Haslev.Tilbage til Amerika Brevene.

Skødeberg den 3 November 1875
Aften Kl.7

AS


Kjære dyrebare Ven!

Som Du seer er jeg kommen til Skødeberg, og kun Gud veed hvorlænge jeg skal blive her, maaske længe, maaske kort, det er skjult for os, jeg er jo da nu kommen her igjen jeg tænkte rig tig nok ikke paa, da jeg sidst boede her at naar jeg nu kom her igjen, at jeg da skulde til at skrive til Dig, og det enda som om det var ganske i sin Orden, men saadan gaaer det os jo tidt langt over forventning, især naar vi har levet i mørke Tider, det er jeg vis paa vi kan fortælle hverandre mange Eksempler paa naar vi kommer sammen, men jeg glæmmer nok at takke Dig for Dine to kjærlige Breve, den første modtog jeg den 29 Otbr. den anden den 1ste November jeg seer deri at det ikke er umulig andet end min Spaadom gaaer i Opfyldelse gjør den det, naaer dette Brev Dig ikke mens Du er i Amerika
og det kan jo da være det samme for jeg kunde nok lide at Du snart var her om det saa var den samme Aften, her var plads ved siden af mig her i Sofaen, det er forunderlig at tænke sig at det rimmelig vis snart vil ske, at Haabet bliver til Beskuelse

Torsdag Formiddag
Da kan Du ellers Tro her har været holdt Foredrag af Mikael Vaaben i Formiddag, han vilde næmlig give mig et godt Raad, som bestod i at jeg skulde rig tig nok betænke mig nogle Gange før jeg raadte Jens til at kjøbe denne Gaard da han kjendte den alt for vel og det skulde nok gaae saadan at ”mens Græset groede, døde Koen” det var nu mærkelig nok for jeg havde netop gaaet og tænkt paa det samme, men jeg havde saa tænkt paa om det ikke var det klogeste at boe her en Tur(Tid?) før vi kjøbte den for saa kunde Du da faa Tid at blive kjendt med Forholdene, og saa kunde vi jo da gjøre hvad vi vilde. I dag skal vi til Møde i Askov da bliver Karleskolen aabnet, og Mikael rejser jo og derhen og skal være der i Vinter. Else Kathrine rejste i gaar. Jeg ved ikke hvordan det er for jeg kan ikke faa mine Tanker
samlede, det kommer maaske af at jeg har den Bagtanke at Du slet ikke faaer dette brev, jeg befinder mig ellers godt herude jeg er rigtig glad ved Marie at hun vil blive herude, ellers vilde det blive trist, Posten er alt kommen og venter hvorfor jeg maa fatte mig i Korthed og opsætte det vigtigste til vi kommer sammen og kan tales ved mundtlig. Din Søster Kjerstine har været lidt syg de sidste Dage ellers alt vel.
Du hilset tusende Gange fra Din Tro og hengivne Veninde
Agathe Simonsen


Nu vil jeg ønske Dig en lykkelig Rejse Hjem til det gamle Danmark Kjære Jens og der med Gud befalet ASKjendelig Hastværk