Agathe til Jens - 30 September 1875
Afskrevet af Poul Ebbekær, Haslev.Tilbage til Amerika Brevene.

AS


Min hjærtenskjære Ven!

For en Timestid siden modtog jeg Dit kjære Brev, hvorfor Du skal have hjærtelig Tak, det var min Bestemmelse ligefuldt at jeg vilde have skrevet i Eftermiddag, for jeg havde saa meget at fortælle Dig og saa god tid dertil, da jeg er ene hjemme, Fader og Moder kjørte til Skødeberg igaar og kommer først i morgen igjen. Det er vel saa bedst at jeg begynder forfra med hvad jeg har oplevet siden jeg sidst skrev. Søndagen den 19 Sebr. var der Familiebesøg i Andst ved min Svogers, Simon og mig kjørte derfra til Lunderskov tog med Toget til Kolding kjøbte Brudegave til Else Bundgaard og Marius Lund som bestod i to store Gibsfigurer, og var saa inde ved en Guldsmed og jeg kjøbte mig en Ring, den tog jeg først paa Brullupsdagen Fredagen den 24 Sebr. anede det Dig ikke? Jeg gik ene op i mit Kammer og bad til Gud at han vilde velsigne den Pagt vi var indgaaet med hverandre, det var noget underlig for mig, som det er saa tidt

Lodret: Jeg skal hjærtelig Hilse dig fra Moder og Fader Der er altsaa udsigt til at Du kommer hjem med det første det er vist ogsaa det beste, og Gud give og da Naade til at mødes med gjense dig Kjærlighed der er stærk nok til at møde alle Livets Besværligheder, ja bare vi, bare vi havde Kjærlighed nok!
naar jeg trænger til at udtale mig for Dig, men det skal vi jo begge finde os i en Tid endnu. Jeg kom jo saa til Bryllup og Du kan tro der blev forundring saa det forslog noget, der var ingen der havde hørt det allermindste derom, (Brudefolkene undtagen, da Else har været min fortrolige, de sidste halvtridie Aar) jeg kunde nu slet ikke have troet andet end at N. Vejrups viste det, eftersom Peder Vejrup havde været til Simons et par Dage før, og han viste god Besked, men det havde jo nu ikke truffet sig saadan at de var kommen til at tale sammen; ved Bordet skal jeg love for det blev bekjentgjort, da Nutshorn stod op og holdt en Tale for Brudesvendene og Brudepigerne og endte med at nu havde han opdaget at Agathe allerede gjordt dette(?) Skridt og vist et godt Eksempel, om vi der for ikke skulde drikke et glas for hende, da jeg enderlig saa op var alles Øjne vente paa mig og en mumlen gik gjennem Forsamling, men hvem er det da med, de komsaa og klinkede fra alle sider, Schrøder sagde; men

Lodret: Fader rejser til Kjøbenhavn d. 3die Oktober, han vil derfra skrive et Brev til Dig. Jeg sendte et Brev af sted til Dig den 11te og et den 17 Sebr. Dem har du vel begge modtage, maaske paa en Gang. Nu er det alt over 2 Aar siden vi sidst saa hinanden det var det den 29. huskede Du det?
hvad er det Du har vovet Dig ved Agathe nu ja jeg vil ønske Dig Lykke med det, jeg prædikede længe nok for ham det vilde ikke hjælpe, kan dette her ikke hjælpe saa ved jeg ingen Raad, hvortil Kappellanen svarede jo dette her skal bedre virke nu faaer vi ham snar hjem, det vil jeg spaae, saadan gik Dagen med Bemærninger og Forundringer, som for eksempel en af Poul Terp, at havde han havt Nerver havde han da faaet en Nerverystelse, jeg skulde hilse Dig naar jeg skrev fra Bruden og fra Else Marie og Maren Carl Tomsens Døtre, jeg ved ikke om Du huske dem de kan nok huske Dig, og fra Ane Vejrup ikke at forglemme Fredag Morgen! – Nu vil jeg atter begynde med fornyet Kræfter, jeg kom ikke videre i gaar, da jeg kom saa stærk til at spikulere paa Fremtiden det er vel ellers ikke godt, da den jo er skjult i hvormeget man prøver at vil kikke ind i den, Fader har nemlig talt med Simon om Skødebergs afhændelse til os Simon var netop ikke i godt Humør, og var kommen med flere Indvendinger, som for eksempel om Du havde Lyst til den og om Du var skikket til den, for det kom det jo an paa, jeg har siden talt med Kjerstine om det og spurte hende hvad han havde sagt til det siden, hun svarede
at de havde ikke talt om det siden men han havde før gjort Regning paa at det blev nok saadan, og saa kunde de ikke gjøre Regning paa stor Fortjeneste. Det har han nok ret i skal vi ellers Magte at have den, vi kan da have behov at have bedre Lykke som til Dags og behov at bruge vores Kræfter hver paa sin Omraade men det er maaske som du skriver først paa de magre Græsgange at vi faaer Velsignelsen, Dagen efter Brylluppet Lørdagen d. 25 var jeg med Simons i Hjarup, vi kjørte til N. Tomsens, den Dag var det din Søsters Fødselsdag, de havde faaet Dit Brev en Times tid før vi kom, saa det var jo meget passende, de fik da syn for sagn, de ønskede mig alle hjærtelig til Lykke, Din Søster Grete er næsten over(?) venlig imod mig og kalder mig sin lille Svigerinde, Kjerstine holder en mere jævn Tempretur(?), vi har megen Fornøjelse af hverandre, og kommer tidt sammen, i gaar rejste hun og Simon til Askov der er Skolehold for bosatte Mænd og Kvinder i otte Dage, der er flere par der her fra Sognet. Gamle Bojsen har været her paa Egnen sidste Tirsdag var jeg i Lejrskov Kirke og høre ham, jeg har ikke, hørt noget saa godt siden jeg sidst hørte ham han havde til Taks: ”Være ikke bekymrede for Noget, men lader i alle ting Eders Begjæringer komme frem for Gud i Bøn og Paakaldelse, med Taksigelse, og Guds Fred som over gaaer al Forstand skal bevare Eders Hjærte og Eders Tanker i Kristo Jesu vor Herre

Lodret: Din trofaste Fæstemø Agathe