Jens Til Agathe - Ceder Falls 10 September 1875.
Afskrevet af Poul Ebbekær, Haslev.Tilbage til Amerika Brevene.

Cedar Falls den 10 September 1875.

Kjæreste Veninde.
Da jeg var(?) i Byen den anden dag havde jeg den glæde at motage Brev fra min Søste Kjerstine tillige med et Brev fra dig min Elskede Agathe, min Søste begynde allerede at klage ove min tilkommendes op førsel det er jo rigtignok det første gang at jeg har hørt hinde klage over dig, men da forseelsen kuns(?) bestor i at aabne et Brev, som dog igronden til hørte dig, ti det var jo at ligne ved at to havde et Æg sammen den ene Skallen, og den anden Blommen, og den som Blommen tilhørte vad jo nødt til at bryde Skallen for at faa sin eindel der uer af. Jeg seer kjære Veninde at du er bange for de
Lange Vinter aftene, men jeg vil dog trøste dig med at jeg moske kan kome Jem, og besøge dig en gang i Vinter, ti jeg gjør alt vad der staar i min magt for at komme Jem til dig saa snart som det er mig muligt, jeg har begyndt saa smodt at sælge ud jeg solte navlig(?) en Plov den anden dag til min Nabo, jeg har opsagt farmen, og jeg kan vænte inden ræt længe at see Huset besat med fræmmede gjæste, og jeg fløtte saa ove til min Nabo Øste Gaar, saa du seer at jeg kome til at gjøre en ende paadet saa snart som muligt. Jeg ser Kjæreste Veninde at du er tæmlig godt inde i Sjømmans Livet, og det er jeg ogsaa jeg tror nok at vi kan seile samen, ti vi kasste natuerlig vis af vis

Lodret:
Jeg har ogsaa hørt i de siste dage at Breverne gaar Billigere som før, det har før kosstet 7 Sent nu kosste de kuns 5 Sent
Ladeninger skulde blive for svær Ja jeg er ved at gjøre det siste meste støkke, og jeg kan da sige med Sanhed at jeg seile lættere Jæmad en jeg gjorde her ove. Nu vil jeg bede dig om ikke at faa skrubler over den Unge Mand som du talte med, ti du skal snart erfare at jeg øde læge ikke mig selv for ingen ting, og der som du kuns vil være mig tro som du har lovet, saa skal du ikke frøgte for mit vedkommende, ti jeg kand kons Elske Dig, og ingen anden naa du kns vil blive bestandig i Kjærligheden til mig, og det kan jeg ikke tvile ove jeg vil kons leve i haabet at Gud vil give os naade til ved gjænsidig Kjærlighed at Leve til Gud Fades Ære det er min Bønd til Gud at det maa ske

Lodret:
Du skriver om at tage til Skødebjerg der kan jo ingen fare være(?) ved det, drag du kns i Guds ti da kan vi fare trygt
Kjæreste Agathe Du kunde vel nok have løst til at vide vorstor min formue er, dog jeg vilde hellere tale med dig om det end at skrive det op paa Parpiret, ti det vil kuns Blive meget Ufulkommen, og jeg vil da nøies med at sige dig at jeg moske ikke eier ove 500 ad(?) 600 Dollars, naar jeg har udsolt, jeg gjør regning paa at det halve vil gaa i Vandet ved udsalg. Det vil altsaa sige at jeg er eier af fra 1000 til 1200 Dollars inden jeg sælge ud. Du kand vel ikke forstaa det men tiden er daarlig og faa kjøber saa at jeg ikke kan gjøre regning paa at faa mer end det halve for det, men jeg vil tænke paa at reise Jem. Nu vil jeg bede dig at du ikke vil spigilere for meget paa det men tage det med fatning, ti jeg kand med Sanhed sige at jeg har hanlet efter min bæste ove bevisning ind til denne time, og gjør det inu, ti der er noget i mit endre der sige mig at jeg bør drage Jem uagtet(?) den store tab som jeg vil lide ved det, ti ham som Velsignede Abraham paa de magre Græsgange frem for Lodt paa de Rige Græsgange han kan ogsaa vilsigne mit foretagende Jemme i det lille Danmark der som det tjene til min gavn, der for aldrig rær for mørkets magt stjærnerne vil lyse med et fadervor i pagt skal vi aldrig gyse. Ja kjæreste Agathe du seer at jeg har lært ikke at stole paa min egen kraft eller paa mig selv, og det samme har du jo ogsaa lært, og derfor haabe jeg at vor fremtir skal blive løkkelig med Sollysets varme og vor kan den andet naa vi lade ham styre som ene forstaa det ogsaa vil vi sige alt staa i Gud Faders haand o.s.v. Nu vil jeg ønske af mit enderste Hjærte at du maa leve løkkel, og at Guds Naades Lys Maa skjenne mere og mere klar for dig.

Tekst på ”hovedet” og lodret:
Nu for Væl min søde Pige Lev Væl ? ? det ønskes af Hjærtet din uforglemelige Ven Jens Straarup.