Jens til Agathe - Ceder Falls 12 Februar 1876.
Afskrevet af Poul Ebbekær, Haslev.Tilbage til Amerika Brevene.

Cedar Falls den 12 Februar 1876

Min dyrebare Veninde.
dit kjære Brev mortog jeg den 10 Februar vor for jeg Hjærtelig takke dig det var mig en glædelig tidende at Høre at du er ved bedring jeg var bange for at du skulde have blevet Rigtig Syg men Gud ske Lov at det er gaaet til det Bedre. Jeg seer at du er bleven Begeistret over at jeg skrev at jeg trode at have opfondet en patænt og du tror at det er en storartet Maskineri eller dog et stort konst værk nai Ver du var kjære Agathe du sætte meget mere indhold i mig end der er i Verkelighed er du anseer mig for meget mer end jeg er og det gjør mig saa tit Bedrøvet jeg vilde meget
hellere have at du Ondværderede (= kunne undvære?) mig ogsaa enda kunde Elske mig ti saa kunde jeg mere siker stole paa din Kjærlighed ja kjæreste Agathe du seer at jeg ikke Overværdere (overvurderer?) dig i dette støkker jeg stoler ikke paa at du kan Elske mig men jeg har dog et Haab og det er den der er drive Fjederen jeg har møt saa mange skoffelse her i Livet at mens jeg jager efter et Bestemt maal berede jeg mig paa at det er en skoffelse men den skoffelse jeg her vil mød vil dog blive mig den værste vis det er en skoffelse ti den vil give mig Hjærte stødet men Haabet Lever endnu og Gud giver at det maa seire ti da er min Løkke gjort det er somme tide at jeg har været Frestet til at bede at jeg maatte
Gaa bort fra denne Værden dersom du skulde forlade mig ti ellers vilde jeg gjærne Bliver her en stund inu jeg skal slæt ikke ønske at bliver elsket med den slags Kjærlighed der kaldes Plikt men kuns med et Varmt Hjærtens Kjærlighed derfor kjære Agathe maa du faa mig lært at kjænde og du ikke kan Elske mig mer end nogen anden vil du saa ikke gorhedsfuld Giver mig min afregning og jeg er færdig til at vandre ud i Værden i gjen. det vilde haver været mig en let sag at Erobre dig naa jeg vilde møde i en Farisær dragt ti du vilde tro som alle andre at jeg var et mønste værdig Menneske men jeg var selv Bedre. Jeg ønske derfor at du maa
Bliver Rigtig Klarseende ti det skal være min Løkke du ver jo nok at der gives to slags Folk Farisære og Toldere men den første slags tro jeg nok der er Flest af og den siste slags er der kuns gromme faa af og jeg tør Regne mig til de faa nu ser du jo nok at jeg vover alt for at vinde din Kjærlighed men Husk paa at jeg er ikke ene naa jeg komme som den stærke ti det er Aanden der gjør stærk og det er den der fortolke Sanheden ogsaa vil jeg ønske af mit fulde Hjærte din Kjærlighed til mig ikke maa aftage men tiltage mer og mer Alt staar i Gud Faders Haand o.s.v. Saa vil jeg bede dig at hilse dine kjære Forældre fra mig med hele Familien og hils min Familie fra mig og selv være du kjæreste Agathe hilset paa det kjærligste fra din fultro Ven Indtil døden Jens Straarup

Lodret:
Guds naade og Fred være med og over dig ind til Herrens dag