Jens til Agathe - Cedar Falls 7 October 1875.
Afskrevet af Poul Ebbekær, Haslev.Tilbage til Amerika Brevene.

Cedar Falls den 7 Oktober 1875

Hjertenskjære Veninde
Først vil jeg takke dig Hjærtelig for dit Botræt det ligne dig udmærket Godt saa jeg ikke kan blive træt af at see paa det men jeg vilde inu blive langt gladere ved at see dig personlig dog ikke her ove jeg havde væl ønsket en gang at see dig her men nu ikke mere om jeg end ogsaa kunde have vondet det tabte tilbage derved saa kunde jeg dog ikke taale at see dig længes og selv kand jeg ikke udholde det ret længe ti min længsel vil snart drive mig Hjem til dig min Elskede Veninde og til alle de kjære Vænne som længes efter at gjensee mig. Der næst vil jeg take
dig Hjærtelig for dit kjærlige Brev som jeg motog den Fjærde Oktober jeg er endelig glad ved dine Breve jeg kunde ikke ønske dem andeledes ti de stæmme fulkommen overens med mine tanker og derfor haaber jeg at du kan finde dig i at see mig som en fattig Mand der har lært ikke at stoler paa sig selv men paa sin Gud og kjære Fader og derfor kan sige ham hjærtelig tak saa væl for morgang som for glæde han tilsende mig og jeg kand da glad sønge lar ham mig føre op og ned hans Vei er kuns Barmjærtighed og naa vi tror at Gud er vor kjære Fader saa ved vi ogsaa at han give sine Børen gode gave og for dir han tvinges af sin Evige kjærlighed
Til at togte os en liden stund er for at vi skal lære os selv at kjænde og med det samme lære vi at kjænde vor kjære Gud og Skaber og derfor kjære Agathe er jeg freidig i hu for di jeg tror paa Guds Naade og Evige Kjærlighed og jeg ved at han vil give sin vælsignelse til vort fore tagende naa vi trøstig vil over give os til ham da er vor løkke gjort Jeg takke did for maalet(?) som du tilsente paa troskabs Ringen men da jeg haabe at komme Hjem om et par Maanede saa synnes jeg det er bæst at vænte saa længe ti jeg synes at det vil være mere høitidelig at Følges ad og give værandre panten i Haanden men vis du skulde sende mig dit pant som du skrev
I det første Brev saa vil jeg Forvare den omhygelig ved mit Brøst til jeg komme Hjem. dog vis jeg viste med Bestæmthed at der kom en med det første Brev saa vilde jeg sende dig en i dette ti jeg vænte snart Brev fra dig igjen vis du ikke havde til føiet at vis jeg kom jem i Efter Aar saa var det ikke vær at sender en (det med små bogstaver her er ikke medtaget) men jeg stoler paa at du ingen sender da jeg haabe at du har faaet det andet Brev vor i jeg skrev at jeg moske kom Hjem i Vinter og saa tænker jeg at du beslutte dig til at vænte. Du kand vel ikke udregne vor paa det komme at Brevene tar længre tir til at gaa her ove som jem det kommer af at skibene har mere Mor Vind her ove som som de har til Europa
Jeg havde nær forglæmt at vi nu snart træde ind i et nyt Aar som jeg haabe vil blive Rig paa løkke og Glæde og at vi i det kommende Aar maa blive ført samme og at Kjærligheden til vær andre da maa være stærk nok til at over vinder aller Livets Gjænvordigheder Ja jeg vil ønske af mit ganske Hjærte at dette nye nye Aar maa bliver Et rigtig Rigt og af Gud Vælsignet Aar med Løkke og Glæde for dig min Hjærtenskjære Agathe ja lar os der om Bede for og mæd vær andre at vi maa blive bestandig i Kjærlighed at det maa blive vor Lidenskab at Gaa (?) og i Kjærligheden ja saa er det deiligt at Leve og deilig at dø Gud give os Naade der til I Jesu Navn Ogsaa et glædelig Nytaar i Ordets fulde betydning Ønske jeg dig.
Hils din veninde fra mig J.I. Straarup


Teksterne, der er skrevet lodret, er ikke medtaget, da de er meget svære at læse.