Jens Iversen Straarup køber Skødebjerg,
og i den forbindelse udstykkes der jord til etablering af Skødebjerg Nygaard.

Afskrevet af Poul Ebbekær, Haslev.


Dette dokument er venligst udlånt af Henning Straarup, Vorbasse - tidligere ejer af Skødebjerg.7/3 79

? til vedhæftede Kjøbecontract mellem A Simonsen og S Simonsen samt J I Straarup ? Skjødebjerg Mat n 1a, 1c og 1d af Fitting for Kjøbesum 50000 Kr og Løsøre 12000 Kr ? 28 ?

Andst m.fl. Herreds Contoir Kolding d 7 Marts 1879
Gebyr 33 Øre

(underskriften vanskelig at læse)Kjøbecontract


oprettet imellem Gaardeierne A Simonsen og S Simonsen af Ravnholdt som Sælgere og hidtilværende Bestyrer paa Skjødebjerg J I Strarup som Kjøber
§1
Vi A Simonsen og S Simonsen sælger og overdrager herved til vor Svigersøn og Svoger J I Straarup den os efter Skjøde af 18de Decbr 1874, Tinglæst 12 Januar 1875 tilhørende Gaard Skjødeberg i Vorbasse Sogn med Bygninger og Jorder som under Matr No 1a, 1c og 1d af Fitting staaer for Ager og Engs Hartkorn 5 Td 7 Skjep 2Fdk 1¼ Album Gammelskat 30 Kr 16 Øre tilligemed ald Besætning ? og ? saaledes som det hele af ham med Familie alt er tagen i Besiddelse med samme Rettigheder, Herligheder og Forpligtelser som os tilhørt og navnlig mærkes:
at i Overdragelsen følger den paa Markens nordlige Grændse beliggende Blindsø
at Kirketienden er medkjøbt
at de paa Gaardens værende Leiehuse hvis de nedbrydes maa opføres igjen paa Gaardens Jorder
at Sadelmager Rosengreen tilkommer 4 Dages Klynegrøft(?) i Gaardens Mose om Aaret med Læggeplads alt efter ?visning

§2
Da Eiendommen af Kjøberen alt er taget i Besiddelse staaer Bygningerne for hans egen Risiko mod at han i Ildebrandstilfælde haver Assurancesummen ligesom han og svarer alle Skatter, Tiender og Naturalpræstationer der resterer og fremtidig forfalder.

§3
Kjøbesummen er betinget til 62000 Kr
siger To og Tredsindstyve Kroner hvoraf beregnes 12000 Kr for det rørlige Gods og berigtiges saaledes:
a Ved Modtagelsen er betalt 6,600 Kr
b Kjøberen overtager Gjelden, som indestaar i Gaarden paa 1ste Prioritet til det grevelige Hvidtfeldske Fidicommis 13,400 Kr
c ligeledes til Greve Moltke Hvidtfelsdake Arvinger næst efter 1ste Prioritet 17,000 Kr
d betaler resten(?) Contant eller med udstedt Obligation til H J Straarup i Hjarup efter Overens Komst med denne, svarende Rente 4% p fra 1 Januar 1879 5,000 Kr
Er 35,000 Kr
Samtidig med at Kjøberen berigtiger denne Gjeld enten ved Udbetaling eller Udstedelse af Obligationer har han Ret til at fordre Skjøde imod at han udsteder To Obligationer for Rest Kjøbesummen til A Simonsen hver lydende paa 10.000 Kr den Ene uopsagt til Udbetaling Juni Termin 1884, den Anden til Udbetaling Juni Termin 1889. Renten af Kapitalerne svares Halvaarsvis med 4% p.a. at betale til Kreditor eller Arvinger udgiftsfrit paa Bopæl heri Riget. Panteret gives i den solgte Eiendom næstefter 35000 Kr, dog hvis der fordres Udbetaling af en Deel eller den hele sidstnævnte Kapital og der til Dækning af denne nødvendiggøres Laan i vest og sønderjydske Kreditforening maa Kreditor finde sig i at nyde Pant efter den Forøgelse i Gjelden Laanet medfører

§4
Alle Omkostninger ved denne Contract og i sin Tid ved Skjødet med Tinglæsning samt ½% Afgiften bæres af Kjøberen alene. Saaledes oprettet bekræftes ved Underskriften i Vidners Overværelse
Skødeberg d 28 Fbr 1879

Som Sælgere: A Simonsen og S Simonsen
Som Kjøber: Jens I Straarup
Til Vitterlighed: A H Lind, Søren Jensen

I Afdrag paa i ? 3d
er mig betalt 3000 Kr for hvilke Tre Tusinde Kroner kvitteres Pt Kolding 19 Juni 1882

Hans J. StraarupEfter at den solgte Ejendom ved Indenrigsministeriets Skrivelse af 24 Juni 1882 er udstykket saaledes: Nygaard

(Se original, let læseligt.)

bliver nærværende Kjøbecontract herved efter Overenskomst kvitteret som ophævet forsaavidt angaar Matr No 1c, 1e og 1f af Hartkorn 1 Td - Skp 1Fdk 1¾ Alb Glskat 5 Kr 83 Øre,og Kjøbekontrakten gjælder altsaa herefter alene for for Matr No 1a og 1d af Hartkorn 4Td 7Skp - Fdk 2½ Alb Glskat 24 Kr 32 Øre med hvilke Matr No Blindsø(?) fremdeles følger

Som Følge heraf afgaar der i Kjøbesummen 20000 Kr og kvittere vi herved tillige for Kjøbesummens Berigtigelse i det hele.

Nærværende i Kolding den 6 Juni 1885

A Simonsen
S Simonsen
J I Straarup

Til Vitterlighed
Villemann(?)
M Jensen

Pt Kolding 19 Juni 1882

Hans J. Straarup