Skødebjerg - Panteobligation 18.12.1874
Afskrevet af Poul Ebbekær, Haslev.


Dette dokument er venligst udlånt af Henning Straarup, Vorbasse - tidligere ejer af Skødebjerg.

Ejere af Skødebjerg:
Købt 4 Maj 1847 af grev Moltke
18.12.1874 til Anders og Simon Simonsen
28.2.1879 til Jens I. Straarup
1917 til Iver H. Straarup
11.12.1964 til Henning Straarup.
Stempelmærker To Rd og 16 Sk
Dateret og underskrevet 23/11 74

Panteobligation


Vi underskrevne Eiere af Skjødebjerg i Vorbasse Sogn, Landsthingsmand Anders Simonsen og Søn Simon Simonsen, tilstaar herved, at være bleven skyldige til Hans Exellence Geheimeconferentsraad A. G. Greve af Moltke Hvitfeldt til Stamhuset Moltkenborg p.p. den Kapital 8.500 Rd. siger Otte Tusind Fem Hundrede Rigsdaler eller 17,000 Kroner.
   Denne Kapital forpligter vi os Éen for Begge og Begge for Éen saavelsom vore Arvinger, disse paa lige Maade, til at forrente med 4 er fire Procent aarlig, der erlægges med Halvdelen i hver 11. Juni og Halvdelen i hver 11. December Termin og til at betale, naar Kapitalen forfalder til Betaling efter ½ Aars foregaaende Opsigelse fra en af Siderne til en 11. Juni eller 11. December Termin, dog kan fra Kreditors Side ingen Opsigelse finde Sted førend til Udbetaling i 11. Decbr. Termin 1879. Renterne og i sin Tid Kapitalen betales skadesløst og portofrit til denne Obligations lovlige Besidder.
   Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Kapital, Renter, Rentesrenter, Strafrenter og alle i Tilfælde af Kapitalens Opsigelse og Inddrivelse paaløbende Omkost-


-ninger pantsætte vi herved med anden Prioritet - næstefter 6.700 Rdl. til det Hvitfeldske Fideikommis paa første - den os ifølge Skjøde, som thinglæses samtidig hermed, tilhørende Eiendom: Gaarden Skjødebjerg i Vorbasse Sogn, Slaugs Herred, Ribe Amt, af Hartkorn under Matr. No. 1a,1c og 1d af Fitting 5 Tdr.7 Skp. 2 Fdk. 1¼ Alb. Gammelskat 15 Rd 8s, med Parcellen Matr. No. 42b af Vestergjesten, Gjesten Sogn, Andst Herred. Panteretten omfatter Eiendommens hele rette Tilliggende, samtlige Bygninger, saaledes som de nu findes eller samme maatte forøges og forbedres, deres muur- og nagelfsate Appertinentier, derunder indbefattet Kakkelovne og Komfurer og alt andet Tilbehør, al af Eiendommen gaaende Leie og Interesse, Bygningernes Assurancesum, den paa Eiendommen til enhver Tid værende Besætning, de til Gaarden hørende Avls- og Meieriredskaber og andet Inventarium, den paa Eiendommen værende Avl, Afgrøde og Gjødning, og alle de nævnte Gienstandes Assurancesum.
   De til den pantsatte Eiendom hørende Bygninger, Besætning, Inventarium og øvrigt Tilbehør forpligte vi os til bestandig at holde brandforsikkrede til deres fulde nuværende Værdi; Bygningerne under Landbygningernes almindelige Brandforsikkring.
   Af hvad der er eller maatte blive udleiet af den pantsatte Eiendom ere vi uberettigede til at oppebære. Leie eller Forpagtningsafgift forud for længere Tid end eet Aar og Ingen som efter nærværende Obligations Udstedelse faaer efterfølgende Prioritet i Eien -
dommen, skal være berettiget til at holde sig til nogen Deel af Leien eller Forpagtningsafgiften til Præjudice for Eieren af nærværende Obligation.
   Det bemærkes, at tvende Leiehuse paa Gaardens Mark ere bortleiede, at en Trediemand tilkommer 4 Dages fri Klynegrøft om Aaret i Gaardens Mose o. sv(?) og at der til Besiddelsen af endeel af den under Gaarden hørende Blindsø er knyttet forskjellige Rettigheder og Forpligtelser, som nærmere omhandles i et under 21. Decbr. 1847 thinglæst Skjøde.
   Dersom Pantet ikke holdes i forsvarlig Stand eller Renterne af Obligationen ikke erlægges inden 8 Dage efter vedkommende Termins Begyndelse, eller vi paadrage os Restancer af Skatter og Afgifter for længere Tid end ½ Aar eller den ovennævnte Forpligtelse med Hensyn til Brandforsikkring forsømmes, er Kapitalen strax og uden Opsigelse forfalden til Skadesløs Betaling. Vi ere pligtige paa Anfordring at præstere de fornødne Attester for, at vi have opfyldt vore Forpligtelser i de nævnte Henseender.
   I Søgsmaalstilfælde denne Giæld eller Pantsætning vedkommende, underkaste vi os og Arvinger den hurtige Retsforfølgning efter Fr. 25. Januar 1828, og vi ere pligtige, hvor vi end bo og opholde os, hvis Kreditor maatte ønske det, at give Møde for Ribe Amts 1ste Forligskreds' Forligelseskommission og for Andst - Slaugs Herreders Ret, eller den Ret som maatte træde i sammes Sted efter Varsel som for indenherreds Mænd og efter Forkyndelse af Klage og Stævning (o. sv?) paa den pantsatte Eiendom. Naar Kapitalen er forfalden til Betaling skal Kreditor imidlertid være berettiget til i
Henhold til Lov 29. Marts 1873 uden foregaaende Lovmaal og Dom at giøre Udlæg i den pantsatte Eiendom for Kapital, Renter og alle af Kapitalens Opsigelse og Inddrivelse følgende Omkostninger, deriblandt Sagfører - Salair, Alt fuldstændig Skadesløst.
   Til Bekræftelse underskrive vi denne Obligation i Overværelse af tvende Vidner.

    Nærværende i Kolding den 18 December 1874
    A Simonsen
   S Simonsen

   Til Vitterlighed
    M ?
   L H Thiellesen

   Læst inden Andst-Slaugs Herreders Ret den 12 Januar 1875 og indført i Pantebog Nr 30, Fol. 36

   Renter betales til(?) 11 Juni 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884

   Renter betales til(?) 11 Decbr 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884

? Skiftet efter Hs' Excellence Geheimeconferentsraad Greve AG. Moltke Hvitfeldt udlægges denne Obligation til Grevinde E Moltke Hvitfeldt og Greverne Leon, Wladimir og Harald Moltke Hvitfeldt, saaledes at Grevindens Lod deri er 5/8 og hver af Grevernes 1/8.
   Kjøbenhavn den 13 Januar 1877

    ? Stephensen     ? Møller
    Executores testamenti i bemeldte Bo


   
Foranstaaende Pante-
obligations Paalydende
17000 Kr
tilligemed Renter for ½ Aar til 10 Juni 1885
340 kr
I alt
17,340 Kr


Skriver Sytten Tusinde Tre Hundrede og Fyrretyve Kroner er betalt, hvorfor herved Kvitteres. Oblikationen kan saaledes aflæses og udslettes af Pantebogen.

Paris(??) den 10de Mai 1885.
MoltkeHvidtfeld(?)

Kjøbenhavn d. 21 Maj 1885
for Enke grevinde E. d Moltke Hvitfeldt
efter Generalfuldmagt
H. Stephensen

Kjøbenhavn d. 6 Mai 1885
for Enkegrevinde Harald Moltke Hvitfeldt
efter generalfuldmagt
(underskrift vanskelig at læse)

Qvesarumgaard den 26 Maj 1885
W(?) Moltke HvitfeldtUDSLETTET AF PANTEBOGEN 7 JULI 1885
   Prot. 37 - 200    ???    2 Fuldmagter(?)   ???
(Underskrift vanskelig at læse)