Anders Simonsen og sønnen Simon køber Skødebjerg i 1874.
Afskrevet af Poul Ebbekær, Haslev.


Dette dokument er venligst udlånt af Henning Straarup, Vorbasse - tidligere ejer af Skødebjerg.Skjøde


Adam Gottlob Greve af Moltke Hvitfeldt Geheime Konferentsraad, Herre til Stamhuset Moltkenborg samt til Mullerup, Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand p.p. Gjør vitterligt: at have solgt og afhændet , ligesom jeg og herved sælger, skjøder og aldeles afhænder for mig og mine Arvinger til Landsthingsmand Anders Simonsen og dennes Søn Gaardeier Simon Simonsen Begge af Ravnholdt, den mig ifølge Adkomst, som Thinglæses samtidig hermed tilhørende Eiendom Gaarden Skødebjerg i Vorbasse Sogn, Slaugs Herred, Ribe Amt med Bygninger og Jorder, som under Matr. No 1a, 1c og 1d af Fitting er Skyldsat for Ager og Engs Hartkorn 5 Tdr 7 Skp 2 Fd 1¼ Alb., Gammelskat 55rd 8s , samt at underhørende Engskifte Matr. No 42b af Vester Gjesten, Andst Herred, Ribe Amt af Hartkorn 2skp ¾ alb. Gammelskat 55 s, og modtage Kjøberne denne eiendom med de samme Rettigheder, Herligheder og Forpligtelser, hvormed den har tilhørt mig og som de derpaa under 4. Mai 1847 og 21. December s. A. thinglæste Skjøder tilsige og hiemle. Hvad særligt angaar den under Eiendommen hørende Blindsøhenvises til Indholdet af det sidstanførte Skjøde hvori forskjellige Rettigheder og Forpligtelser ere knyttede til Besiddelsen af endeel af denne Sø nærmere ere syncificerede(?) og med Hensyn til tvende paa Gaardens Mark værende bortleiede Huse samt til en en Trediemand indrømmet Ret til 4 Dages fri Klynegravning om Aaret i Gaardens Mose med Læggeplads henvises til Indholdet af den om Handelen indgaaede Kjøbekontrat af 17/19 Juni d. A. dens §1 in fine.Gaardens Kirke- Korn- og Kvægtiende medfølger samt Konge- Kvægtiende medfølger saa og Kirketienden af Parcellen i Gjesten.

Da Kjøbesummen, der for den faste Eiendom (er) sat til 17.700 rd og for det i Handelen medfulgte rørlige Gods til 2500 rd, i alt 20.200 Rd siger Tyve Tusind, To Hundrede Rigsdaler er berigtiget nemlig ved contant Betaling af 5000 Rd, ved Overtagelsen af den i Gaarden indestaaende Prioritet paa 6.700 Rdl og ved Udstedelsen af Obligation for 8500 Rd saa fraskriver jeg mig herved al videre Ret til den foranførte Eiendom med hvad dertil hører, og samme skal herefter være Kjøberne Anders og Simon Simonsen tilhørende, Begge med lige Ret, og jeg være pligtig at hiemle dem samme efter nærværende og de forannævnte ældre Skjøders Indhold uden Nogens Tiltale samt uden nogen pro-
judicerende Retskrivningsanmærkning ved dette Skjødes Thinglæsning.
Kjøbekontrakten er belagt med stemplet Papiir til Taxt 122 Rdl 16 S

Til Bekræftelse med min Underskrift
Glorup den 18 December 1874
Moltke Hvitfeldt


Læst inden Andst Slaugs Herreders Ret den 12. Januar 1875 og indført i Pantebog Nr 30, fol 34. Kjøbecontract stemplet til Taxt 122 rd 16s forevist Saxild(?)

(Alle stempelmærker er dateret 6/6 85)

Efter passeret Udstykning og Bortsalg inden Indenrigs(?)ministeriets Skrivelse af 24 Juni 1882 ? ? ? nu af den i Skjødet ommeldte Eiendom efternævnte Matr. Nr. nemlig

Fitting Matr. Nr. 1c, 1e, og 1f.
V. Gjesten Matr. Nr. 42b


den mig Simon Simonsen tilhørende halvpart af disse Eiendomme skjøder og overdrager jeg herved til min Medeier Gaardeier Anders Simonsen der altsaa herefter er Eneeier af de nævnte Matr. Nr, idet bemærkes, at Parcellerne i Præstetiende er tildelt
1c 2 Td Rug
1e 2 Skp 1 Td Rug
og 1f 1½ Td Rug
samt Kongetiende 1c 1¼ Td Rug
1e 3 Skp 1Td Rug
og 1f 2¾ Td Rug

For denne Overdragelse har Kjøberen betalt


mig en Kjøbesum af 10.000 Kr er Ti Tusinde Kroner

Det tilføies at Eiendommen, der er bebygget af Anders Simonsen har Ret til 2de Veie over Skødebergs Jorder, hvilke Veie ere afsatte paa Udstykningskortene

Til Bekræftelse med vore Underskrifter ? ? ? ? ? ? 6. Juni 1885
S. Simonsen
A. Simonsen

Til Vitterlighed
J. C. Villumsen
M. Jensen
Imod dette Skjødes Tinglæsning vides for Parcellerne Matr. N. 1e og 1f's Vedkommende intet at erindre

Ribe Stiftamt den 11 Juni 1885

Kort forevist (Underskrift vanskelig at læse)
H. Jacobsen (?)
Noteret 2 Termin 1887
Varde Amtstue